Міжнародна діяльність - Факультет технологічної і математичної освіти

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність на факультеті здійснюється через Відділ міжнародних зв’язків  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» який діє на базі університету вже понад 10 років. В рамках академічного і наукового обміну відділ співпрацює з вузами, фондами, підприємствами Данії, Німеччини, Франції, Іспанії, Туреччини, Польщі, Чехії, Литви, Білорусі, Молдови, Словаччини, Казахстану, Китаю, США, Канади, Португалії.

На сучасному етапі пріоритетними завданнями факультету технологічної і математичної освіти в області міжнародної діяльності є:

  • підвищення якості підготовки студентів та науково-педагогічного складу, а також розширення кругозору шляхом їх професійного росту та підвищення свідомості за допомогою участі у міжнародних проєктах;
  • розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;
  • участь у міжнародних грантових програмах, конференціях, семінарах, вебінарах, симпозіумах, тренінгах;
  • взаємодія з зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями з питань реалізації міжнародних зв’язків як факультету так і університету в цілому;
  • впровадження системи дистанційного викладання курсів окремих дисциплін з метою залучення іноземних фахівців до викладацької діяльності на факультеті;
  • організація закордонних відряджень з метою підвищення кваліфікації викладачів, студентів, аспірантів.
  • активізація роботи із пошуку закордонних ЗВО-партнерів для розробки та впровадження у навчальний процес напрямів підготовки із отриманням подвійних дипломів про вищу освіту;
  • активізація публікацій науково-педагогічних працівників факультету у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science Core Collection, Google Scholar та ін;
  • впровадження у практику системи оцінювання міжнародної активності кафедральних колективів для підвищення їх ролі у міжнародній діяльності факультету;
  • посилення роботи із пошуку можливостей отримання грантів для участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, зокрема стажуваннях.

Професорсько-викладацький склад факультету бере активну участь у реалізації міжнародних проєктів та форумах серед яких основними є:

Міжнародний проєкт програми ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED) Університет Деусто, Краківська гірничо-металургійна академія, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та ін.», партнером якого виступає наш університет.

У жовтні 2019 року викладачі та студенти факультету брали активну участь у VIII Українсько-польському/Польсько-українському форумі «Освіта для миру» = «Edukacja dla pokoju».

У грудні 2020 року заступник декана з навчальної роботи – Хищенко Олег Олександрович та заступник декана з міжнародної діяльності – Литвин Андрій Федорович взяли участь у міжнародному проєкті «Зміни педагогічних факультетів та університетів у  21 столітті» за підтримки Університету імені Г. Масарика та Чеської агенції розвитку».

З листопаду 2020 року по лютий 2021 року викладачі кафедри теорії та методики професійної підготовки: Новак О.М., Левченко І.М., Литвин А.Ф., взяли участь у дистанційному закордонному стажуванні в «Університеті фінансів, бізнесу та підприємства» міста Софія, Болгарія. На тему: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» обсягом 180 годин ( 6 кредитів ЄКТС).

Свої наукові напрацювання викладачі факультету публікують у різноманітних зарубіжних виданнях і виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection  (всього за період 2019-2020 років опубліковано – 18 наукових праць).

Науково-педагогічні працівники факультету є активними учасниками міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Міжнародна науково-практична конференція. Problèmes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante  29. 11. 2019 м. Брюссель, Бельгія.

Міжнародна науково-практична конференція. «Scientific achievements of modern society» 4-6 декабря 2019 года Ливерпуль, Великобритания.

Міжнародна науково-практична конференція. Problems and prospects of implementation of innovative research results 13 грудня 2019 року м. Валлетта, Мальта.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція. «Eurasian scientific congress» Іспанія, м. Барселона. 24-24.02.2020 р.

Міжнародна науково-практична конференція. «Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerсhe scientifici» Італія, м. Рим. 13.03.2020 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція. Problems and Scientific Solutions». Австралія, м. Мельбурн. 16-18 червня 2020 р.

І Міжнародна науково-практична конференція. «Іnnovative development of science and education» Греція, м. Афіни. 29-31.03.2020 р.

VIII Міжнародна науково-практична конференція. «Topical issues of the development of modern science». Болгарія, м. Софія. 8-10.04.2020 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція: Science and practice: implementation to modern society. Манчестер, Великобританія. 6-8 травня 2020 р.

Міжнародна науково-практична конференція. Угорщина, Korszerű műszerek és algoritmusa tapasztalati és elméleti tudományos kutatási: tudományos művek gyűjteménye a nemzetközi tudományos-gyakorlati konferencia anyagaival (Hang 3), Szeptember 18, 2020. Budapest, Magyarország.

І Міжнародна науково-практична конференція. «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (September 26-28, 2020). Hamburg, German: Busse Verlag GmbH, 2020. 236 p.

VIII Міжнародна науково-практична конференція. The 8th International scientific and practical conference «Modern science: problems and innovations» (October 18-20, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 486 p.

Міжнародна науково-практична конференція. Global and regional aspects of sustainable development. Данія, м. Копенгаген. 26-28.10.2020 р.

The 5th International scientific and practical conference ―Actual trends of modern scientific research‖ (November 8-10, 2020) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2020.

The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020 Vancouver, Canada.

Майбутня міжнародна діяльність факультету спрямована на вирішення завдань оволодіння кращими європейськими зразками інноваційної, освітньої, наукової діяльності; формування ефективного механізму наукової співпраці з міжнародними партнерами; входження в систему міжнародного науково-інформаційного і комунікаційного простору для залучення до наукової співпраці учених та дослідників з інших країн; активне залучення студентів та аспірантів до різних форм міжнародної діяльності; розширення міжнародних контактів, необхідних для забезпечення науково-практичної діяльності та навчально-методичної роботи.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Перейти до вмісту